Kuopion Klubi Oy:n yhtiöjärjestys

Kaupparekisteri/PRH: 03.11.2023

1 §
 Yhtiön toiminimi on Kuopion Klubi Oy ja kotipaikka Kuopio.

2 §

Yhtiön toimialana on ylläpitää huoneistoa sekä siinä harjoitettavaa klubitoimintaa klubin
jäsenten seurustelua ja viihdytystä varten.

3 §

Yhtiön vähimmäispääoma on kaksitoistatuhatta (12.000) euroa.
Osakkeen nimellisarvo on 50 euroa.
Jokainen osake tuottaa yhtiökokouksessa yhden äänen. Kuitenkaan kukaan ei
saa äänestää enemmällä kuin kymmenellä (10) prosentilla läsnäolijoiden yhteisestä
äänimäärästä. Toisen puolesta edustetut osakkeet luetaan yhteen edustajan omien
osakkeiden kanssa.

4 §

Osakkeen siirtyessä sellaiselle siirronsaajalle, joka ei ole yhtiön osakas, yhtiön osakkailla
on lunastusoikeus seuraavasti: Lunastusoikeutta ei synny, kun osake siirtyy perinnön,
perilliselle tehdyn testamentin tai oikeushenkilöiden sulautumisen nojalla. Kun osake siirtyy
uudelle omistajalle, siirrosta on viipymättä ilmoitettava yhtiön hallitukselle. Hallituksen
tulee heti antaa yhtiön osakkaille tieto osakkeen siirtymisestä ilmoittamalla siitä klubin
ilmoitustaululla. Lunastusvaatimus on esitettävä yhtiön hallitukselle kuukauden kuluessa
siitä, kun osakkeen siirtymisestä ilmoitettiin yhtiölle. Lunastushinta on sovittu kauppahinta
tai jos saanto on vastikkeeton, osakkeen nimellisarvo. Lunastushinta on suoritettava
lunastusvaatimusta yhtiölle esitettäessä. Jos useat osakkaat tekevät lunastusvaatimuksen,
osakkeet on jaettava heidän kesken heidän lunastettavien osakkeiden siirtymishetkellä
omistamiensa osakkeiden suhteessa ja jakojäännös arpomalla kukin osake. Tämä pykälä on
sellaisenaan merkittävä tai painettava yhtiön jokaiseen osakekirjaa.

5 §

Yhtiön asioita hoitaa klubin jäsenistä muodostuva hallitus,
johon kuuluu kahdeksan kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittavaa jäsentä,
joista puolet on vuosittain erovuorossa.
Jäsen voidaan valita myös yhden vuoden mittaiseksi toimikaudeksi, kun em. erovuorojärjestys sitä edellyttää.
Jäsenistä vähintään viiden tulee olla yhtiön osakkaita.
Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.
Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja neljän jäsenen läsnä ollessa.

Hallituksen jäsenten valintaa valmistelee ja päätösesityksen
yhtiökokoukselle tekee kolmijäseninen yhtiökokouksen valitsema
nimitysvaliokunta. Yhtiön hallituksen jäsen ei voi toimia nimitysvaliokunnan jäsenenä.
Nimitysvaliokunnan jäsenen on oltava yhtiön osakas.
Nimitysvaliokunnan jäsenen toimikausi on kolme vuotta
siten, että yksi jäsen on vuosittain erovuorossa.
Nimitysvaliokuntaa perustettaessa jäsenten toimikaudet kuitenkin
arvotaan, jolloin jäsen voidaan valita yhden, kahden tai kolmen
vuoden mittaiseksi toimikaudeksi.
Nimitysvaliokunnan jäsenen enimmäistoimikausi on kuusi vuotta.

.

6 §

Hallituksen puheenjohtaja ja mahdollinen toimitusjohtaja, kumpikin yksin,
tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä edustavat yhtiötä.
Hallitus voi antaa nimetylle henkilölle oikeuden edustaa yhtiötä yksin tai yhdessä toisen kanssa.
Hallitus voi milloin tahansa peruttaa antamansa oikeuden yhtiön edustamiseen.

7 §

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka ottaa ja erottaa hallitus.
Toimitusjohtajan tehtävänimike voi olla klubipäällikkö tai toiminnanjohtaja.
Yhtiön hallitus voi myös ottaa klubipäällikön tai toiminnanjohtajan, joka ei ole toimitusjohtaja.

8 §

Yhtiön tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätös siihen liittyvine asiakirjoineen on
helmikuun aikana jätettävä yhtiökokouksen valitsemien tilintarkastajien tarkastettavaksi.
Tilinpäätösasiakirjat on pidettävä osakkeenomistajien nähtävänä vähintään kahdeksan (8)
päivää ennen huhtikuun varsinaista yhtiökokousta.

9 §

Yhtiössä on kalenterivuodeksi kerrallaan valitut kaksi tilintarkastajaa ja kaksi
varatilintarkastajaa.

10 §

Vuosittain pidetään kaksi varsinaista yhtiökokousta, nimittäin ensimmäisenä
arkilauantaina huhtikuussa ja ensimmäisenä arkikeskiviikkona lokakuussa.
Pääsiäislauantaita ei kuitenkaan katsota arkilauantaiksi.
Edellisessä eli huhtikuun kokouksessa käsitellään:
a) hallituksen kertomus yhtiön toiminnasta edelliseltä vuodelta
b) tilinpäätös
c) tilintarkastuskertomus
d) asianomaisten lausunnot tilintarkastajien ehkä tekemien muistutusten johdosta.
Tämän jälkeen kokous päättää:
e) tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
f) toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta
g) vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille
h) osakkeenomistajille jaettavasta osingosta ja osingonjaon ajasta
i) muista kysymyksistä, joita hallitus tahi osakkeenomistaja siitä hallitukselle niin hyvissä
ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun esittää tai joihin tilikertomus antaa
aihetta.

Jälkimmäisessä eli lokakuun yhtiökokouksessa käsitellään hallituksen esitys tulo- ja
menoarvioksi ja määrätään jäsenmaksut seuraavalle kalenterivuodelle sekä valitaan
hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle, tilintarkastajat ja varatilintarkastajat.
Ylimääräinen yhtiökokous pidetään milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai
tilintarkastaja tahi osakkeenomistajat, joilla on vähintään kymmenesosa (1/10) kaikista
osakkeista, kirjallisesti sitä hallitukselta vaativat ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

11 §

Yhtiökokouksen kutsuu koolle hallitus ilmoittamalla siitä ainakin yhdessä paikkakunnan
sanomalehdessä vähintään kahdeksan (8) päivää ennen kokousta. Muut tiedonannot
annetaan osakkaille ilmoituksilla joko sanomalehdissä tai klubin ilmoitustaululla tai
sähköisesti.

12 §

Jos yhtiökokouksessa on kysymys yhtiöjärjestyksen muuttamisesta tai yhtiöjärjestyksen
purkamisesta, älköön asiasta päätöstä tehtäkö elleivät osakkeenomistajat, joilla on vähintään
kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä ja kokouksessa edustettuna olevista osakkeista,
päätökseen yhdy. Älköön tällaisia kysymyksiä käsiteltäkö muulloin kuin lokakuun 1. päivän
ja toukokuun 1. päivän välisenä aikana.

13 §

Yhtiön osakkuus ei sinänsä oikeuta klubin jäseneksi ja klubin jäsen voi olla muukin
henkilö tai yhteisö kuin yhtiön osakas. Jäseneksi ottamisesta tai erottamisesta päätetään
hallituksen ehdotuksesta varsinaisessa tai ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Kaikki klubin
jäsenet saavat osallistua yhtiökokouksiin, mutta saavat jäsenet, jotka eivät ole yhtiön
osakkaita, osallistua päätösten tekoon vain jäsenten ottamista ja erottamista koskevissa
asioissa. Näissä asioissa kullakin jäsenellä tai jäsenen puhevaltaa käyttävällä on yksi ääni
edustamiensa jäsenten lukumäärästä riippumatta. Jäseneksiottamispäätöstä tulee kannattaa
vähintään kahdeksan kymmenesosaa (8/10) kokouksessa annetuista äänistä, tai jos täten
laskettu määrä ei ole kokonaisluku, lähin alempi kokonaismäärä ääniä.