Kuopion Klubi Oy järjestyssäännöt

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

1 §

Klubin omaisuuden hoito ja järjestyksen valvominen Klubissa kuuluu Klubin hallitukselle.

2 §

Taloudenhoitoa ja järjestyksen lähempää valvontaa varten hallitus valitsee Klubin jäsenistä
klubipäällikön, jonka määräyksiä on noudatettava. Klubipäällikön menettelystä voi kirjallisesti
valittaa hallitukselle.

3 §

Klubin jäseneksi pyrkijän esittäköön vähintään kaksi Klubin jäsentä kirjallisesti Klubin
hallitukselle. Esittäjien tulee olla jäseniä, joiden jäsenyys on vähintään yhden vuoden kestänyt.
Jos yksikään esittäjä ei ole läsnä yhtiökokouksessa ehdokastaan suosittelemassa, älköön esitystä
otettako käsiteltäväksi. Hallitus toimittaa valitulle Klubin jäsenelle tiedon asiasta.
Hallituksella on oikeus yhtiökokousten väliaikoina hyväksyä Klubiin kuukausijäseniä
korkeintaan kuudeksi (6) kuukaudeksi kerrallaan, tai seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka. Kuukausijäsenmaksun suuruuden määrää syysyhtiökokous vuodeksi kerrallaan.
Entinen Klubin jäsen voi saada takaisin jäsenyytensä hallituksen yksimielisellä päätöksellä.
Muussa tapauksessa jää uudelleen jäseneksi ottaminen tehtäväksi yhtiöjärjestyksen mukaisesti.
Jos jäsen eroaa Klubista, tehköön siitä ilmoituksen Klubin hallitukselle. Jos eroaminen tapahtuu
ennen kesäkuun 1. päivää, kannettakoon eronneelta puolet, muuten koko jäsenmaksu.

4 §

Jäsenmaksu kannetaan hallituksen määräämänä aikana. Ellei Klubin jäsen aikanaan, vaikkakin
todistettavasti velottuna, ole suorittanut jäsenmaksuaan katsotaan hänet Klubista eronneeksi.
Liittymismaksuna suorittaa jokainen vastavalittu Klubin jäsen syysyhtiökokouksen vuodeksi
kerrallaan vahvistaman maksun.

5 §

Klubin aukioloajoista ja muusta käytöstä päättää Klubin hallitus. Kaikki Klubin huoneet, jotka
eivät ole varattuja, ovat Klubin jäsenten vapaasti käytettävissä.

6 §

Klubin jäsenluetteloon merkitty jäsen on oikeutettu tuomaan mukanaan Klubiin vieraita. Kutsuja
vastaa vieraistaan.

7 §

Klubissa kävijöiden huonekaluille tai muulle omaisuudelle aiheuttama vahinko on syyllisen
viipymättä korvattava klubipäällikön toimituttaman arvion mukaan.

8 §

Klubin jäsenten mahdolliset toivomukset ja huomautukset tehtäköön kirjallisesti Klubin
hallitukselle. Muistutukset henkilökuntaa vastaan tehtäköön klubipäällikölle.

9 §

Klubin hallitus voi asettaa toimikuntia eri tarkoituksia, kuten viihdytys- ja valistustoimintaa
varten. Hallitus kutsuu asettamalleen toimikunnalle puheenjohtajan ja hänen esityksestään
tarpeellisen määrän jäseniä.

10 §

Klubin hallitus vahvistaa toimintakausia varten tapahtumaohjelman Klubin jäseniä ja heidän
vieraitaan varten.

11 §

Klubin jäsenen ja hänen vieraansa on esiinnyttävä Klubissa arvokkaasti häiritsemättä toisten
Klubissa olevien rauhaa ja loukkaamatta heidän oikeuksiaan.
Rikkomukset klubin järjestyssääntöjä ja hyviä tapoja vastaan saattavat aiheuttaa seuraamuksen.
Seuraamukset ovat: 1 huomautus, 2. kirjallinen varoitus ja 3. erottaminen Klubista korkeintaan 3:ksi
kuukaudeksi.
Hallituksen seuraamuspäätökset pannaan heti täytäntöön. Pitempiaikaisen tai ainiaaksi
erottamisen ratkaisevat Klubin jäsenet yhtiökokouksessa.